STT Tên Văn bản đã hết hiệu lực Liên kết/Tải về
A Các Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi ban hành Luật sở hữu trí tuệ   
1 · Nghị định số 42/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn  DOC/PDF
2 ·  Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút DOC/PDF
3 ·  Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2002 về bảo hộ giống cây trồng mới  DOC/PDF
4 ·  Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp  DOC/PDF
5 · Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  DOC/PDF
6 · Nghị định số 85/HĐBT ngày 13 tháng 5 năm 1998 ban hành Điều lệ về Kiểu dáng công nghiệp  DOC/PDF
7 · Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự  DOC/PDF
8 · Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp  DOC/PDF
9 · Nghị định số 84/HĐBT ngày 20 tháng 03 năm 1990 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa, Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp  DOC/PDF
10 ·  Nghị định số 201/HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988 ban hành Điều lệ về mua bán li-xăng   DOC/PDF
11 ·  Nghị định số 197/HĐBT ngày 14 tháng 02 năm 1982 ban hành Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa  DOC/PDF
12 ·  Nghị định số 31/CP ngày 23 tháng 01 năm 1981 ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế  DOC/PDF
13 · Nghị định số 20/CP ngày 08 tháng 02 năm 1965 ban hành Điều lệ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác  Liên kết/Tải về
B Các Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi ban hành Luật sở hữu trí tuệ   
1 · Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp DOC/PDF
2 ·  Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích  DOC/PDF
3 ·  Thông tư số 29/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp - Thông tư số 92/2002/TT-BTC ngày 18/10/2002 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới  DOC/PDF
4 ·  Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày21/12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới  DOC/PDF
5 ·   Thông tư số 23 TC/TCT ngày 09/05/1997 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp  DOC/PDF
6 ·  Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996  hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN  DOC/PDF
7   Thông tư số 1134/SC ngày 17/10/1991 hướng dẫn thi hành Nghị định 84/HĐBT ngày 20/03/1990 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế, Điều lệ NHHH, KDCN, GPHI nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN DOC/PDF
C Văn bản hợp nhất  
1 · Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ DOC/PDF
2 · Văn bản hợp nhất Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP DOC/PDF
3 · Văn bản hợp nhất Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP  DOC/PDF
4 · Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN DOC/PDF
5 · Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008  hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 DOC/PDF