TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 02-TKBT: Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9464177

Số người đang truy cập:15