TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 04-NH:  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

 

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

 
Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10185493

Số người đang truy cập:18