Th 5, 28/12/2023 | 22:57 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sinh hoạt chuyên đề liên Chi bộ nhằm phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Ngày 19/12/2023, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm Chi bộ Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế, Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch tài chính, Chi bộ Pháp chế - Đăng ký - Sau cấp văn bằng, Chi bộ Thông tin - Công nghệ thông tin, Chi bộ Nhãn hiệu - Chỉ dẫn nhãn hiệu, Chi bộ Kiểu dáng công nghiệp và Chi bộ Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề liên Chi bộ nhằm phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách cho toàn thể các Đảng viên trong các Chi bộ.

Đất nước ta đã triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII được hơn nửa nhiệm kỳ. BCH Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào tháng 5/2023. Tại Hội nghị đó, BCH Trung ương nhận định: Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên, BCH Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc và yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh đó, việc ra đời cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta. Tác phẩm cũng làm rõ những định hướng quan trọng để các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị quán triệt để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Cuốn sách vào ngày 14/11/2023 cũng như chỉ đạo của Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ, ngày 19/12/2023, 07 Chi bộ trực thuộc  Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm Chi bộ Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế, Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch tài chính, Chi bộ Pháp chế - Đăng ký - Sau cấp văn bằng, Chi bộ Thông tin - Công nghệ thông tin, Chi bộ Nhãn hiệu - Chỉ dẫn nhãn hiệu, Chi bộ Kiểu dáng công nghiệp, Chi bộ Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề liên Chi bộ nhằm phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách cho toàn thể các Đảng viên trong các Chi bộ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề rất vinh dự có sự tham gia của PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Đảng ủy Cục SHTT, có sự tham dự của đồng chí Trần Lê Hồng, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục SHTT; đồng chí Lê Huy Anh, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục SHTT. Đặc biệt, buổi sinh hoạt có sự tham dự đầy đủ của hơn 80 Đảng viên của 07 Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của TBT Nguyễn Phú Trọng. PGS. TS. Lê Văn Cường đã có phần giới thiệu dung dị, dễ hiểu, dễ nắm bắt và sự chia sẻ tâm huyết của báo cáo viên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các Đảng viên của Cục Sở hữu trí tuệ.

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. Nội dung Cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng. Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đối với sự lãnh đạo Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6 và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 6 vùng kinh tế; đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết, bài phát biểu trong Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ hống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế; tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

 

 

Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt to lớn, đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, và bền vững. Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, cuốn sách tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Lê Hồng, Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS. TS. Lê Văn Cường đã bố trí thời gian để phổ biến các nội dung căn cốt nhất của cuốn sách, nhằm giúp các Đảng viên của Cục SHTT hiểu rõ hơn những định hướng, chỉ đạo của BCH Trung ương và của cá nhân đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ của đất nước ta trong thời gian sắp tới. Cuốn sách sẽ góp phần quan trọng tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, là niềm khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

 

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

 

PGS.TS. Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự đầy đủ của hơn 80 Đảng viên của 07 Chi bộ

 

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ