Th 6, 11/01/2019 | 11:37 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

MỜI ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TRUNG QUỐC

Thông báo chương trình Đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc theo Học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ nhận được thư của Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc đề nghị giới thiệu ứng viên dự tuyển Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc theo Học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2019.

Ứng viên có thể là cán bộ Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp, công ty luật, v.v.. Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các tiểu chuẩn theo quy định tại các Phụ lục kèm theo (Xem Thông tin về Học bổng và các Phụ lục). Ứng viên không trúng tuyển năm nay vẫn có khả năng nộp hồ sơ để xem xét cho năm sau.

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia Chương trình Đào tạo Thạc sỹ trong 2 năm tại một trong hai trường Đại học uy tín của Trung Quốc là Đại học Zhongnan (Đại học Trung Nam) và Đại học Tongji (Đại học Đồng Tế), trong đó có một năm học tại Trung Quốc và một năm tại Việt Nam để viết và bảo vệ luận án qua video.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 31/01/2019.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thu Giang, Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ.

Điện thoại: (04) 35588774.

Email: giang.ntt@noip.gov.vn

Phòng Hợp tác quốc tế