Th 6, 04/01/2019 | 14:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Hướng dẫn khai tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải bản hướng dẫn khai tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu trên Cổng thông tin điện tử của Cục. Theo đó người dùng tin có thể tải tài liệu về để tham khảo trước khi nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể:

- Hướng dẫn khai tờ khai đơn nhãn hiệu.

Cục Sở hữu trí tuệ