Th 3, 12/10/2021 | 17:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp cho các địa phương

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo tới Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp cho các địa phương.

 Để đáp ứng nhu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai xây dựng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và yêu cầu của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính.

Các nguồn tư liệu và thư viện điện tử về SHCN như Công báo SHCN, IPLib, WIPO PUBLISH … được cập nhật định kỳ hằng tháng, phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của các tổ chức, cá nhân, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Cục SHTT đã trích xuất danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ SHCN được công bố từ năm 1982 đến hết tháng 6 năm 2021 của 63 tỉnh thành phố và đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử của Cục để phục vụ công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp của các địa phương. Định kỳ 6 tháng một lần, danh sách này sẽ được cập nhật bổ sung.

Để thúc đẩy khai thác thông tin SHCN phục vụ cho hoạt động của địa phương, Cục SHTT thông báo về các nguồn thông tin SHCN mà Quý Sở có thể truy cập trên Internet. Chi tiết xem tại Công văn số 9231/SHTT-TT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trân trọng cảm ơn./.

Cục Sở hữu trí tuệ