Th 3, 15/02/2011 | 17:54 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo của Bộ KH&CN về việc đề xuất hoạt động chung và dự án thuộc Chương trình 68

Thông báo của Bộ KH&CN về việc đề xuất hoạt động chung và dự án thuộc Chương trình 68 thực hiện trong 2 năm 2012-2013...

Thi hành Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/2/2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Công văn số 272/BKHCN-SHTT hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đề xuất các hoạt động chung và dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2012-2013, cụ thể như sau:

I. Đề xuất các hoạt động chung

Ngoài các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức triển khai Chương trình đã được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chung khác có thể được đưa vào kế hoạch triển khai trong năm 2012 - 2013 theo đề xuất của các đơn vị có nhu cầu gồm các hoạt động liên quan đến các nội dung: giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình; hội nghị, hội thảo chuyên đề hướng dẫn tổ chức triển khai, xây dựng và triển khai các dự án thuộc Chương trình; nghiên cứu, tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; tuyên truyền, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ; triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước.

Nội dung đề xuất các hoạt động chung gồm: tên hoạt động chung; mục đích, dự kiến kết quả; đối tượng tham gia; thời gian và kinh phí thực hiện.

II. Đề xuất các dự án

Các dự án thuộc Chương trình được đề xuất gồm các dự án do Trung ương quản lý và các dự án do Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý, trong đó:

1. Đối với các dự án Trung ương quản lý: Ưu tiên các loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:

- Áp dụng sáng chế của Việt Nam;

- Nghiên cứu, áp dụng sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh;

- Khai thác thông tin khoa học-công nghệ và sở hữu trí tuệ;

- Xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, đặc biệt là các đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đặc sản địa phương.

2.Đối với các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý

 Các dự án liên quan đến các nội dung thuộc các dự án đã được triển khai điểm, nghiệm thu trong giai đoạn 2005-2010 bao gồm:

- Xây dựng và quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, ưu tiên các chỉ dẫn địa lý đã được Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ;

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương, ưu tiên các đối tượng đã được đăng ký bảo hộ;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền hình địa phương.

3. Nội dung đề xuất dự án

Nội dung đề xuất các dự án bao gồm: Tên dự án; loại dự án (Trung ương quản lý hoặc Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý); căn cứ đề xuất và xây dựng dự án; mục tiêu; dự kiến kết quả, sản phẩm dự án; nội dung và phương án triển khai dự án.

Các nội dung đề xuất về hoạt động chung và dự án được gửi trước ngày 15/3/2011 về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198, 222); Fax: 04.35575064

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Văn phòng Chương trình 68