Th 4, 01/06/2011 | 12:34 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đăng ký tham dự Hội thảo “Hướng dẫn xây dựng và quản lý dự án thuộc Chương trình 68"

Để hướng dẫn lập và nộp Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện loại dự án ứng dụng sáng chế và kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn...

Để hướng dẫn lập và nộp Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện loại dự án ứng dụng sáng chế và kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Hướng dẫn xây dựng và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”. Chi tiết về việc tham dự Hội thảo có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.hotrotuvan.com.vn/detailnews.asp?NewsID=234&Page=Tintucchung.
Cục Sở hữu trí tuệ