Th 5, 16/03/2023 | 13:42 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực

Ngày 14/03/2023 Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo số 1029/TB-SHTT về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực.

Thông báo số 1029/TB-SHTT ngày 14/3/2023 là thông báo tiếp theo của Thông báo số 333/TB-SHTT ngày 03/02/2023 về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022) có hiệu lực. 

Toàn văn thông báo số 1029/TB-SHTT có thể xem tại đây.

Trân trọng!