Th 4, 31/01/2024 | 09:02 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  từ 01/01/2023 đến 30/12/2023.

Xem trước / Tải file excel

Thống kê số lượng văn bằng bảo hộ được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 01/01/2023 đến 30/12/2023.

Xem trước / Tải file excelTin mới nhất