Th 5, 28/05/2020 | 15:24 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Lào Cai

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Lào Cai đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Lào Cai đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2015-03816   Quy trình gây giống thổ miết trùng Công ty Cổ phần quốc tế An Khang
2 1-2016-01223   Giày tạo ra năng lượng Công ty CP LONGRICH Việt Nam
3 1-2017-00405   Máy phục hồi chức năng Công ty CP LONGRICH Việt Nam

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Lào Cai đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2018-00427   Giày tạo ra năng lượng Công ty CP Longrich Việt Nam

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất