Th 5, 28/05/2020 | 15:18 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Điện Biên

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Điện Biên đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Điện Biên đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2019-04156   Phương pháp tạo hố, hốc đất tạo hố tầng canh tác vườn cây lâu năm Nguyễn Thị Lan Hương

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Điện Biên đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2009-00164   Màng nano titan dioxit và màng lọc khí bảo vệ máy tính Trần Đông Hải
2 2-2012-00161   Hộp thế Nguyễn Xuân Dậu
3 2-2019-00301   Phương pháp và thiết bị, vật tư thực hiện phương pháp kết hợp giữa bón phân và tạo thông thoáng tầng canh tác cho vườn cây lâu năm trồng cạn Nguyễn Thị Lan Hương

 

Cục Sở hữu trí tuệ