Th 5, 28/05/2020 | 15:19 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của thành phố Hà Nội

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của thành phố Hà Nội đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của thành phố Hà Nội đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế), xem tại đây.

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của thành phố Hà Nội đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích), xem tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ