CN, 03/11/2019 | 10:45 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Danh mục sách, tài liệu giấy bằng tiếng Nga tại thư viện Cục Sở hữu trí tuệ

Danh mục sách, tài liệu giấy bằng tiếng Nga phục vụ bạn đọc tại thư viện Cục Sở hữu trí tuệ...

STT MÃ TÀI LIỆU ẢNH BÌA TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ   NHÀ/NƠI XUẤT BẢN NĂM XUẤT BẢN
1 RU1988/08 ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА A. И. ДОРКИН   Москва 1988
2 RU1990/11 ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА Ь. У. Льянова Москва 1990
3 RU1991/05 ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА Ь. У. Льянова Москва 1991
4 RU1992/01,02 ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА Ь. У. Льянова Москва 1992
5 RU1992/03,04 ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА Ь. У. Льянова Москва 1992
6 RU1992/05,06 ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА Ь. У. Льянова Москва 1992
7 RUv1993/01,02   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1993
8 RUv1993/03,04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1993
9 RUv1993/05,06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1993
10 RUv1993/07,08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1993
11 RUv1993/09,10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1993
12 RUv1993/11,12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1993
13 RUv1994/03,04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1994
14 RUv1994/05,06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1994
15 RUv1994/07,08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1994
16 RUv1994/09,10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1994
17 RUv1994/11,12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1994
18 RUv1995/,01,02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1995
19 RUv1995/03,04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1995
20 RUv1995/05,06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1995
21 RUv1995/09,10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1995
22 RUv1995/11,12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. Льянова Москва 1995
23 RUv1996/03,04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 1996
24 RUv1996/09,10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 1996
25 RUv1997/01,02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Г Алдохин Москва 1997
26 RUv1997/03,04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Г Алдохин Москва 1997
27 RUv1997/07,8 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Г Алдохин Москва 1997
28 RUv1997/11,12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. ЛЬЯНОВ Москва 1998
29 RUv1998/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. ЛЬЯНОВ Москва 1998
30 RUv1998/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. ЛЬЯНОВ Москва 1998
31 RUv1998/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. ЛЬЯНОВ Москва 1998
32 RUv1998/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. ЛЬЯНОВ Москва 1998
33 RUv1998/05,06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Ь. У. ЛЬЯНОВ Москва 1998
34 RUv1999/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 1999
35 RUv1999/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 1999
36 RUv2000/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2000
37 RUv2000/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2000
38 RUv2000/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2000
39 RUv2000/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2000
40 RUv2000/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2000
41 RUv2001/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
42 RUv2001/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
43 RUv2001/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
44 RUv2001/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
45 RUv2001/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
46 RUv2001/08   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
47 RUv2001/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
48 RUv2001/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
49 RUv2001/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
50 RUv2001/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2001
51 RUv2002/01   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
52 RUv2002/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
53 RUv2002/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
54 RUv2002/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
55 RUv2002/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
56 RUv2002/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
57 RUv2002/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
58 RUv2002/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
59 RUv2002/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
60 RUv2002/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
61 RUv2002/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
62 RUv2002/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Н Б Льянова Москва 2002
63 RUv2003/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
64 RUv2003/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
65 RUv2003/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
66 RUv2003/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
67 RUv2003/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
68 RUv2003/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
69 RUv2003/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
70 RUv2003/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
71 RUv2003/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
72 RUv2003/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
73 RUv2003/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
74 RUv2003/12   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2003
75 RUv2004/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2004
76 RUv2004/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2004
77 RUv2004/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2004
78 RUv2004/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2004
79 RUv2004/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2004
80 RUv2004/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ю А ьеспалов Москва 2004
81 RUv2004/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2004
82 RUv2004/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2004
83 RUv2004/09,10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2004
84 RUv2004/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2004
85 RUv2004/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2004
86 RUv2005/001 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
87 RUv2005/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
88 RUv2005/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
89 RUv2005/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
90 RUv2005/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
91 RUv2005/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
92 RUv2005/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
93 RUv2005/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
94 RUv2005/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
95 RUv2005/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
96 RUv2005/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
97 RUv2005/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
98 RUv2005/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2005
99 RUv2006/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
100 RUv2006/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
101 RUv2006/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
102 RUv2006/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
103 RUv2006/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
104 RUv2006/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
105 RUv2006/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
106 RUv2006/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
107 RUv2006/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
108 RUv2006/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
109 RUv2006/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
110 RUv2006/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2006
111 RUv2007/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
112 RUv2007/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
113 RUv2007/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
114 RUv2007/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
115 RUv2007/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
116 RUv2007/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
117 RUv2007/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
118 RUv2007/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
119 RUv2007/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
120 RUv2007/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
121 RUv2007/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2007
122 RUv2008/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2008
123 RUv2008/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2008
124 RUv2008/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2008
125 RUv2008/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2008
126 RUv2008/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2008
127 RUv2011/01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
128 RUv2011/02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
129 RUv2011/03 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
130 RUv2011/04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
131 RUv2011/05 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
132 RUv2011/06 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
133 RUv2011/07 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
134 RUv2011/08 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
135 RUv2011/09 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
136 RUv2011/10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
137 RUv2011/11 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
138 RUv2011/12 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ Intecltual Property СОБСТВЕННОСТƄ Ь. п. Симонов Москва 2011
139 RULr 1996/01 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
140 RULr 1996/02 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
141 RULr 1996/03 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
142 RULr 1996/04 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
143 RULr 1996/05 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
144 RULr 1996/06 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
145 RULr 1996/07 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
146 RULr 1996/08 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
147 RULr 1996/09 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
148 RULr 1996/10 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
149 RULr 1996/12 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1996
150 RULr1997/01 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
151 RULr1997/02 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
152 RULr1997/03 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
153 RULr1997/04 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
154 RULr1997/05 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
155 RULr1997/06 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
156 RULr1997/07 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
157 RULr1997/08 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
158 RULr1997/10 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
159 RULr1997/11 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
160 RULr1997/12 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Ходырев Москва 1997
161 RULr1998/01 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
162 RULr1998/02 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
163 RULr1998/03 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
164 RULr1998/04 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
165 RULr1998/05 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
166 RULr1998/06 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
167 RULr1998/08 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
168 RULr1998/09 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
169 RULr1998/11 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
170 RULr1998/12 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А Д Корчагин Москва 1998
171 RUL1999/01 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
172 RUL1999/02 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
173 RUL1999/03 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
174 RUL1999/04 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
175 RUL1999/05 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
176 RUL1999/06 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
177 RUL1999/07 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
178 RUL1999/08 ПАТЕНТЫ И ДИЦЕΗЗИИ Н П Кузнецова Москва 1999
179 RUL1999/09 ВЕСТНИК РОСПАТЕНТА Н П Кузнецова Москва 2000
180 RUvL2005/01 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2005
181 RUvL2005/02 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2005
182 RUvL2005/03 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2005
183 RUvL2005/04 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2005
184 RUvL2006/01 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2006
185 RUvL2006/02 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2006
186 RUvL2006/03 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2006
187 RUvL2006/04 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2006
188 RUvL2007/01 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2007
189 RUvL2007/02 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2007
190 RUvL2007/03 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2007
191 RUvL2007/04 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2007
192 RUvL2008/01 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2008
193 RUvL2008/02 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2008
194 RUvL2008/03 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2008
195 RUvL2008/04 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2008
196 RUvL2009/01 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2009
197 RUvL2009/02 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2009
198 RUvL2009/03 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2009
199 RUvL2009/04 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2009
200 RUvL2011/01 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2011
201 RUvL2011/02 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2011
202 RUvL2011/03 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2011
203 RUvL2011/04 Патeнтная Информация Сегоцня А Д Гвинепадзе Москва 2011
204 RUvг1996/01 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1996
205 RUvг1996/02-03 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1996
206 RUvг1996/04 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1996
207 RUvг1996/11 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1996
208 RUvг1996/12 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1996
209 RUvг1997/01 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1997
210 RUvг1997/02 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1997
211 RUvг1997/03 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1997
212 RUvг1997/04,05 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1997
213 RUvг1997/10 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1997
214 RUvг1997/11,12 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1997
215 RUvг1998/01 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1998
216 RUvг1998/03 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1998
217 RUvг1998/04,05 Патeнтнoe дело Всероссийский Научно
Исследовательский Институт
Москва 1998
218 RUvг1998/06 Патeнтнoe дело Государственное предприятие
Ирформационно
Москва 1998
219 RUvг1998/07,08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1998
220 RUvг1998/09,10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1998
221 RUvг1998/11,12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1998
222 RUvг1999/01,02 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1999
223 RUvг1999/03 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1999
224 RUvг1999/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1999
225 RUvг1999/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1999
226 RUvг1999/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 1999
227 RUvг2000/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
228 RUvг2000/07 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
229 RUvг2000/08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
230 RUvг2000/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
231 RUvг2000/10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
232 RUvг2000/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
233 RUvг2000/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2000
234 RUvг2001/03 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
235 RUvг2001/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
236 RUvг2001/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
237 RUvг2001/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
238 RUvг2001/07 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
239 RUvг2001/08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
240 RUvг2001/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
241 RUvг2001/10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
242 RUvг2001/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
243 RUvг2001/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2001
244 RUvг2002/01 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
245 RUvг2002/02 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
246 RUvг2002/03 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
247 RUvг2002/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
248 RUvг2002/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
249 RUvг2002/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
250 RUvг2002/07-08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
251 RUvr2002/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
252 RUvr2002/10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
253 RUvr2002/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
254 RUvr2002/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2002
255 RUvr2003/01 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
256 RUvr2003/02 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
257 RUvr2003/03 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
258 RUvr2003/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
259 RUvr2003/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
260 RUvr2003/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
261 RUvr2003/07 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
262 RUvr2003/08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
263 RUvr2003/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
264 RUvr2003/10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
265 RUvr2003/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
266 RUvr2003/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2003
267 RUvr2004/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
268 RUvr2004/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
269 RUvr2004/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
270 RUvr2004/07 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
271 RUvr2004/08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
272 RUvr2004/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
273 RUvr2004/10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
274 RUvr2004/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
275 RUvr2004/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2004
276 RUvr2005/01 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
277 RUvr2005/02 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
278 RUvr2005/03 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
279 RUvr2005/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
280 RUvr2005/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
281 RUvr2005/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
282 RUvr2005/07 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
283 RUvr2005/08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
284 RUvr2005/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
285 RUvr2005/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
286 RUvr2005/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2005
287 RUvr2006/01 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
288 RUvr2006/02 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
289 RUvr2006/03 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
290 RUvr2006/04 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
291 RUvr2006/05 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
292 RUvr2006/06 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
293 RUvr2006/07 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
294 RUvr2006/08 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
295 RUvr2006/09 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
296 RUvr2006/10 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
297 RUvr2006/11 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
298 RUvr2006/12 Патeнтнoe дело Ирформационно Москва 2006
299 RUvr2007/01 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
300 RUvr2007/02 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
301 RUvr2007/03 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
302 RUvr2007/04 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
303 RUvr2007/05 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
304 RUvr2007/06 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
305 RUvr2007/07,08 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
306 RUvr2007/09 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
307 RUvr2007/10 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
308 RUvr2007/11 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2007
309 RUvr2007/12 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
310 RUvr2008/01 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва  
311 RUvr2008/02 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
312 RUvr2008/03 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
313 RUvr2008/04 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
314 RUvr2008/05 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
315 RUvr2008/06 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
316 RUvr2008/07,08 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
317 RUvr2008/09 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
318 RUvr2008/10 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
319 RUvr2008/11 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
320 RUvr2008/12 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2008
321 RUvr2009/01 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
322 RUvr2009/02 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
323 RUvr2009/03 Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
324 RUvr2009/04   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
325 RUvr2009/05   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
326 RUvr2009/06   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
327 RUvr2009/07,08   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
328 RUvr2009/09   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
329 RUvr2009/10   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
330 RUvr2009/11   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
331 RUvr2009/12   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2009
332 RUvr2010/01   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
333 RUvr2010/02   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
334 RUvr2010/03   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
335 RUvr2010/04   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
336 RUvr2010/05   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
337 RUvr2010/06   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
338 RUvr2010/07,08   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
339 RUvr2010/09   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва  
340 RUvr2010/10   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
341 RUvr2010/11   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
342 RUvr2010/12   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2010
343 RUvr2011/01   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
344 RUvr2011/02   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
345 RUvr2011/03   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
346 RUvr2011/04   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
347 RUvr2011/05   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
348 RUvr2011/06   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
349 RUvr2011/07   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
350 RUvr2011/08   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
351 RUvr2011/09   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
352 RUvr2011/10   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
353 RUvr2011/11   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011
354 RUvr2011/12   Патeнтная дело ОАО Иниц (Патент) Москва 2011