Th 2, 21/02/2022 | 16:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp năm 2021

Trong năm 2021, dù chịu tác động của COVID, phải chuyển sang làm việc trực tuyến hoặc giãn cách nhưng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn đảm bảo công tác tiếp nhận đơn, xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Công tác tiếp nhận đơn
 
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 101435 đơn các loại, cụ thể:
 
- 65698 đơn đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp, bao gồm: 9130 đơn sáng chế/ giải pháp hữu ích, 3378 đơn kiểu dáng công nghiệp, 52926 đơn nhãn hiệu, 11 đơn chỉ dẫn địa lý, 253 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam (25 đơn sáng chế, 228 đơn nhãn hiệu) (Số liệu không bao gồm đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế qua hệ thống Madrid chỉ định vào Việt Nam).
 
 
- 35737 đơn khác các loại, bao gồm: sửa đổi đơn: 2518 đơn/4118 đơn xác lập quyền, chuyển nhượng đơn: 1292 đơn/1960 đơn xác lập quyền, cấp lại/phó bản VBBH: 2601 đơn, gia hạn hiệu lực VBBH: 6832 đơn/12295 VBBH, sửa đổi VBBH: 2970 đơn/7517 VBBH, duy trì hiệu lực VBBH: 13726, chuyển nhượng VBBH: 1384 đơn/4551 VBBH, chuyển giao quyền sử dụng VBBH: 188 đơn/406 VBBH, chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực VBBH: 369 đơn/407 VBBH, khiếu nại: 1123 đơn, phản đối cấp VBBH: 1535 đơn/1918 đơn xác lập quyền, các loại đơn khác: 1199 đơn (Số liệu không bao gồm đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế qua hệ thống Madrid).
 
Số lượng Văn bằng bảo hộ được cấp
 
Cục SHTT đã tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ cho 39058 đối tượng SHCN, bao gồm: 3691 Bằng độc quyền sáng chế, 250 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 2105 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 33000 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia, 12 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (Số liệu không bao gồm đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid); Hoàn thành kiểm tra sơ bộ 25 đơn quốc tế về sáng chế có nguồn gốc Việt Nam.
 
Triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cục SHTT
 
Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục SHTT đã chủ trì thực hiện một số hoạt động:
 
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 17/8/2021 về việc phê duyệt 23 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
- Ban hành Quyết định số 4802/QĐ-SHTT ngày 17/12/2020 về Quy chế tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến (thay thế cho Quy chế tiếp nhận đơn trực tuyến ban hành theo Quyết định số 966/QĐ-SHTT ngày 30/3/2017, áp dụng cho đơn trực tuyến mức độ 3 và 4).
 
- Báo cáo định kỳ, cung cấp dữ liệu cho Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ cũng như Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ để đưa dữ liệu lên Cổng thông tin quốc gia.
 
- Tiếp tục triển khai hoạt động Bộ phận tư vấn – hướng dẫn thủ tục đăng ký SHCN (bộ phận IP Help Desk) của cục SHTT. Công bố video hướng dẫn thủ tục đăng ký Nhãn hiệu và Kiểu dáng công nghiệp trên Cổng thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Phòng Đăng ký