Th 2, 03/02/2020 | 15:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Cũng như các loại nhãn hiệu khác, nhãn hiệu âm thanh để được bảo hộ cũng cần phải đảm bảo chức năng cơ bản nhất của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa/dịch vụ của các nhà cung cấp khác nhau. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh không có sự khác nhau trong quy định pháp luật giữa các quốc gia, tuy nhiên cách thức đánh giá về điều kiện bảo hộ lại tùy thuộc vào năng lực của cơ quan nhãn hiệu khác nhau và ý chí của chủ thể sử dụng nhãn hiệu âm thanh.

Bài viết thông qua một số vụ việc thực tiễn về cách thức đánh giá tính phân biệt và tính phi chức năng của nhãn hiệu âm thanh để người đọc hiểu rõ hơn về loại hình nhãn hiệu đặc biệt này./.

Bài 3.2. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn