Số 244 tháng 7 năm 2008

Công báo số 244 tháng 7 năm 2008

Tháng 7-2008

- Tập A : Đơn  đăng ký Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu

- Tập B : Văn bằng bảo hộ  Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu