Số 243 tháng 6 năm 2008

Công báo SHCN Số 243

   Số 243 - Tháng 6 năm 2008 :

        - Tập A : Đơn đăng ký Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu

        - Tập B : Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu