Số 238, 239, 240, 241, 242 năm 2008

Công báo số 238, 239, 240, 241, 242 - năm 2008

      
      - Công báo SHCN số 238 /Tháng 1-2008 :
Tập B –  Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu
 
      - Công báo SHCN số 239 /Tháng 2-2008 :
 
      - Công báo SHCN số 240 /Tháng 3-2008 :
 
      - Công báo SHCN số 241 /Tháng 4-2008 :
 
      - Công báo SHCN số 242 /Tháng 5-2008 :
Tập B –  Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu
 
Chỉ mục tra cứu Số đơn nhãn hiệu - Số Công báo (INDEX)
Chỉ mục tra cứu Số đơn sáng chế - Số Công báo (INDEX)
Chỉ mục tra cứu Số đơn kiểu dáng công nghiệp - Số Công báo (INDEX)
 
( Sử dụng Acrobat Reader phiên bản 6.0 trở lên để xem các nội dung của Công báo)