Số 187 tháng 10 năm 2003

Công báo sở hữu công nghiệp số 187 tháng 10 năm 2003

Công báo sở hữu công nghiệp số 187 tháng 10 năm 2003

 

Phần I: ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Phần II: ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Phần III: ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP