Th 7, 24/06/2023 | 10:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) giai đoạn 3

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) trong 02 năm tính từ ngày 01/6/2023 đến 31/5/2025.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) trong 02 năm tính từ ngày 01/6/2023 đến 31/5/2025.

Trong thời gian triển khai thử nghiệm Chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và KIPO, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ tiếp nhận mỗi năm 100 yêu cầu PPH đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ KIPO (trước đó đã nộp vào KIPO) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt).

Người nộp đơn quan tâm nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sử dụng Mẫu Tờ khai yêu cầu PPH nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo.

Ngược lại, KIPO sẽ tiếp nhận mỗi năm 100 yêu cầu PPH đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (trước đó đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào KIPO (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt).

Người nộp đơn quan tâm nộp yêu cầu PPH vào KIPO sử dụng Mẫu Tờ khai yêu cầu PPH nộp vào KIPO kèm theo.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thông báo để người nộp đơn quan tâm nộp yêu cầu PPH tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc tại KIPO theo quy định./.

 

Phòng Hợp tác quốc tế