Th 4, 01/02/2023 | 13:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc xử lý đơn sở hữu công nghiệp

Trong thời gian vừa qua, để tăng cường năng lực hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) và các loại đơn liên quan, với sự hỗ trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã triển khai Dự án Nâng cấp hệ thống quản trị đơn SHCN và Dự án đã hoàn thành vào giai đoạn cuối năm 2022. Từ đó đến nay Cục đang tiến hành chuyển đổi hệ thống quản trị đơn SHCN sang hệ thống mới.

Bên cạnh đó, các mẫu văn bản xử lý đơn SHCN cần được rà soát, cập nhật cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023). Đây là nguyên nhân việc xử lý đơn xác lập quyền SHCN và các loại đơn liên quan bị chậm trễ trong thời gian gần đây. Trên cơ sở đó, ngày 16/01/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo số 196/TB-SHTT về việc xử lý đơn sở hữu công nghiệp.

Toàn văn thông báo số 196/TB-SHTT có thể xem tại đây.

Trân trọng!

Phòng Pháp chế và Chính sách