Th 2, 22/04/2024 | 17:28 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thống nhất áp dụng các quy định pháp luật về sửa chữa thiếu sót, đính chính văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ thống nhất cách hiểu và áp dụng quy định pháp luật về sửa chữa thiếu sót, đính chính đối với văn bằng bảo hộ (VBBH) sở hữu công nghiệp trong các văn bản Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Xem toàn văn Thông báo số 1236/TB-SHTT ngày 22/4/2024 tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ