Th 7, 05/01/2019 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 05-CDĐL: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

 Tin mới nhất
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu