Th 3, 01/12/2015 | 09:04 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2014

Tổng kết hoạt động sở hữu trí tuệ và số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ năm 2014.

Trong năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ đã tích cực triển khai các hoạt động và thu được các kết quả khả quan, đặc biệt là về công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ. Năm 2014, sáu hiệp định thương mại tự do đã được đàm phán, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, tình hình xác lập quyền sở hữu công nghiệp có sự phát triển đáng kể với 46.347 đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp mới (tăng 7,8%), đóng góp tích cực vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh chung của đất nước. Chỉ tính riêng nhãn hiệu, đến hết năm 2014 đã có 366.798 đơn được nộp, trong đó có 260.698 đơn của Việt Nam, chiếm 71%; 238.183 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia, trong đó có 158.736 của người nộp đơn Việt Nam, chiếm 67%. Những số liệu thống kê trên là minh chứng rõ ràng về sự quan tâm của xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về quyền sở hữu trí tuệ dưới góc độ của một công cụ phát triển kinh tế hiệu quả ở Việt Nam. Đến nay, sau hàng chục năm nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, nhất là sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, có thể nói quyền sở hữu trí tuệ đã được các doanh nghiệp quan tâm và bước đầu chủ động sử dụng, khai thác hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, kinh tế Việt Nam chưa hết khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới trong mấy năm qua, song tốc độ gia tăng của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp năm 2014 cho thấy rõ triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và các hoạt động sở hữu trí tuệ nói riêng. Sức sống của các hoạt động sở hữu trí tuệ tại Việt Nam tiếp tục nhận được động lực mới dựa trên các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang đàm phán, ký kết. Chính vì vậy, tuy kết quả hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ đạt được trong năm 2014 không nhỏ song trong giai đoạn hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu hiện nay thì các kết quả này chưa tương xứng với vai trò và sự kỳ vọng của xã hội. Để triển khai Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, cũng như định hướng xây dựng nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai xây dựng nhiệm vụ sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Cục Sở hữu trí tuệ cần phải nỗ lực hơn nữa trong năm 2015 – năm bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo 2016 - 2020 với ba định hướng chính: đảm bảo công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; và thúc đẩy hoạt động khai thác tài sản trí tuệ phát triển lên một tầm cao mới.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2014 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ