Th 7, 01/12/2012 | 09:58 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2011

Năm 2011 các hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) tiếp tục được coi trọng và phát huy vai trò là một công cụ không thể thiếu, làm tăng khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2011 các hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) tiếp tục được coi trọng và phát huy vai trò là một công cụ không thể thiếu, làm tăng khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, khi xác định nhu cầu "Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường”; đã khẳng định "Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với việc bảo hộ quyển SHTT". Trong đó, việc KH&CN được xác định là động lực của quá trình phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững chính là yếu tố thuận lợi cho hoạt động SHTT phát triển.

Cục SHTT, với vai trò là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về SHTT và thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN), hoạt động ngày càng hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Năm 2011, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tiếp tục tác động mạnh đến Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động SHTT. Tuy vậy, Cục SHTT vẫn tiếp tục thực hiện tốt các chức năng của mình. Nhờ vậy, hoạt động SHTT đã thu được các kết quả khả quan trên tất cả các phương diện: Hệ thống pháp luật SHTT tiếp tục được hoàn thiện, nhất là đối với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Công tác tiếp nhận và xử lý các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) được duy trì và có nhiều tiến bộ; Các hoạt động hợp tác quốc tế được chú trọng triển khai phục vụ các hoạt động SHTT và phát triển kinh tế; Công tác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; Các doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động khai thác tài sản trí tuệ, trong khi đó các viện nghiên cứu và trường đại học không chỉ quan tâm mà đã bắt đẩu triển khai nhiều hoạt động SHTT gắn với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; Hoạt động thực thi quyền SHTT được tăng cường...
Năm 2012 tới, thời cơ và thách thức luôn đan xen nhau đòi hỏi những nỗ lực mới cùa Cục SHTT nhằm tận dụng thời cơ và hóa giải những thách thức. Cục SHTT sẽ tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân của hệ thống SHTT cả nước, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN để không ngừng thúc đẩy các hoạt động SHTT của cả nước tiếp tục phát triển./.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2011 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ