Th 6, 31/03/2006 | 09:59 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005

Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005

                                                    Báo cáo Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005

     Phần I - Tóm tắt kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005 và chương trình công tác năm 2006

     Phần II - Mười năm phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo hướng phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS-WTO (1995-2005)

     Phần III - Từng bước cải tiến và hiện đại hoá các hoạt động chuyên môn,nghiệp vụ về sở hữu công nghiệp - Dự án MOIPA và Hệ thống IPAS

     Phần IV - Hoạt động đào tạo,nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ

     Phần V - Hoạt động hợp tác quốc tế

     Phần VI - Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

     Phần VII - Thay đổi tổ chức bộ máy của Cục Sở hữu trí tuệ

     Phần VIII - Số liệu thống kê

                                                (Bản Tiếng Anh)