Th 5, 01/12/2016 | 16:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2015

Sự phát triển của công tác sở hữu trí tuệ trong năm 2015 tiếp tục khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Sự phát triển của công tác sở hữu trí tuệ trong năm 2015 tiếp tục khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Trong năm 2015, các hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội về sở hữu trí tuệ và thu được các kết quả khả quan, đặc biệt là công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ. Cụ thể, sáu hiệp định thương mại tự do đã được đàm phán, trong đó có ba hiệp định đã kết thúc đàm phán, nổi bật là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hứa hẹn đóng góp đáng kể vào các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Công tác tiếp nhận và xử lý các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được duy trì ở nhịp độ cao và có sự phát triển đáng kể với 50.975 đơn (tăng 10% so với năm 2014). Công tác xây dựng chính sách và pháp luật được hoàn thiện và ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì tích cực tạo điều kiện nâng cao năng lực của hệ thống và tạo thuận lợi cho người nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ra nước ngoài. Công tác đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ đã được quan tâm đúng hướng, triển khai hiệu quả, phù hợp, đúng đối tượng, cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp và địa phương nhằm phát triển, bảo vệ tài sản trí tuệ, khuyến khích hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo trong quần chúng nhân dân được đẩy mạnh. Thông tin sở hữu công nghiệp được tăng cường theo xu hướng đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin, bám sát các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin được vận hành, duy trì và phát triển tốt để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Cục và công tác trao đổi dữ liệu với các đối tác bên ngoài. Các kết quả hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ đạt được trong năm qua là không nhỏ song vẫn chưa tương xứng với vai trò và sự kỳ vọng của xã hội. Năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ cần phải nỗ lực hơn nữa với những nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Cục; triển khai việc nộp đơn điện tử trực tuyến và giao dịch với người nộp đơn qua mạng Internet; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Cục; triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và thúc đẩy một cách sâu rộng các hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ dựa trên quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương và các Bộ, ngành trong phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ kỳ vọng sẽ có những đột phá mới, tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân của hệ thống sở hữu trí tuệ của cả nước để không ngừng thúc đẩy các hoạt động sở hữu trí tuệ góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2015 có thể tải về tại đây.

 

Cục Sở hữu trí tuệ