Số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ năm 2018

Số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ năm 2018 có thể tải về tại đây.

 

Cục Sở hữu trí tuệ