Th 6, 22/05/2020 | 11:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản năm 2020

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 7108/TB-SHTT ngày 22 tháng 05 năm 2020 về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản năm 2020.

Liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản (gọi tắt là yêu cầu PPH) năm 2020, đến hết ngày 04/5/2020 Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu PPH của giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý các yêu cầu PPH nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy trong số 100 yêu cầu được tiếp nhận trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020, có 04 yêu cầu PPH do các Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp nộp trùng số đơn dẫn đến số lượng yêu cầu PPH thực tế được tiếp nhận của giai đoạn này là 96 đơn.

Để đảm bảo số lượng yêu cầu PPH đã ký kết giữa Cục Sở hữu trí tuệ và JPO, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chuyển 04 yêu cầu PPH còn lại của giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020 sang số lượng yêu cầu PPH của giai đoạn từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021. Như vậy, tổng số yêu cầu PPH được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận trong giai đoạn từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021 sẽ là 104 yêu cầu.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Toàn văn Thông báo số 7108/TB-SHTT ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản năm 2020 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ