Th 2, 11/10/2021 | 14:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 9232/TB-SHTT ngày 08/10/2021 về việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Thực hiện quy định tại điểm 59 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016), Cục Sở hữu trí tuệ đã lập kế hoạch tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong năm 2021. 
 
Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch nêu trên. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo không tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong năm 2021. Dự kiến, Kỳ kiểm tra này sẽ được tổ chức trong năm 2022 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định. 
 
Thông tin cụ thể về Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp tiếp theo sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo trên trang tin điện tử www.ipvietnam.gov.vn.
 
Toàn văn Thông báo số 9232/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ