Th 6, 11/11/2022 | 14:38 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, lịch ôn tập và lịch tổ chức làm bài kiểm tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022.

Thực hiện quy định tại điểm 59 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016), Cục Sở hữu trí tuệ đã lập kế hoạch tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022.

Toàn văn Thông báo số 10423/TB-HĐKT có thể tải về tại đây.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp 2022 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ