Th 6, 16/07/2021 | 08:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc hướng dẫn áp dụng một số nội dung liên quan đến tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn tại Thông báo số 13822/TB-SHTT ngày 23/11/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 6959/TB-SHTT ngày 14/07/2021 về việc hướng dẫn áp dụng một số nội dung liên quan đến tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn tại Thông báo số 13822/TB-SHTT ngày 23/11/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT về việc áp dụng các quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và các thủ tục có liên quan. Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên quy mô toàn cầu, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn trong hoạt động xác lập quyền SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn áp dụng một số nội dung liên quan đến tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong trường hợp chủ đơn là tổ chức như sau:
 
1. Trường hợp người ký các tài liệu giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình xác lập quyền SHCN là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn hoặc người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của chủ đơn ủy quyền, tư cách pháp lý của người ký do người đó tự xác nhận thông qua chữ ký của mình và con dấu (theo quy định, nếu có) của chủ đơn.
 
2. Người đại diện của chủ đơn nêu tại Mục 1 của Thông báo này chịu mọi trách nhiệm trước chủ đơn và trước pháp luật về: (i) sự trung thực, tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình xác lập quyền SHCN; (ii) mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh do việc khai báo, cung cấp thông tin không trung thực, không chính xác gây ra trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ.  
 
3. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho cả các thủ tục được yêu cầu thực hiện trước ngày ký Thông báo này.
 
Thông báo số 6959/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ