Th 2, 15/06/2020 | 11:04 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020.

Đến hết ngày 31/5/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 49 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH)  giai đoạn từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. 

Xin trân trọng thông báo để các Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp và các Bên liên quan được biết./.

Phòng Đăng ký