Th 6, 24/04/2020 | 10:04 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc gửi thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 cho thí sinh qua đường bưu điện

Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 cho thí sinh qua đường bưu điện. Thí sinh có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ phúc tra kết quả kiểm tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 20/4/2020.

Trường hợp thí sinh không nhận được thông báo, đề nghị liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách theo địa chỉ email: phapche.chinhsach@noip.gov.vn.

Phòng Pháp chế và Chính sách