Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Th 6, 12/03/2021 | 16:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Circulars

No. Names and main contents of documents Link/ download
A    CIRCULARS ON DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF LAW ON INTELLECTUAL PROPERTY   
1 CIRCULAR No. 01/2007/TT-BKHCN OF FEBRUARY 14, 2007, GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 103/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 22, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON INTELLECTUAL PROPERTY REGARDING INDUSTRIAL PROPERTY  Link/ download
2 CIRCULAR No. 13/2010/TT-BKHCN dated July 30, 2010 ON AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF PROVISIONS OF THE CIRCULAR NO.17/2009/TT-BKHCN OF JUNE 18, 2009 AND THE CIRCULAR NO.01/2007/TT-BKHCN OF FEBRUARY 14, 2007

Liên kết/Tải về

Phụ lục

3 CIRCULAR No. 18/2011/TT-BKHCN dated July 22, 2011 ON AMENDING AND SUPPLEMENTING SOME PROVISIONS OF THE CIRCULAR NO. 01/2007/TT-BKHCN, OF FEBRUARY 14, 2007, BEING AMENDED AND SUPPLEMENTED BY THE CIRCULAR NO. 13/2010/TT-BKHCN, OF JULY 7, 31, 2010 AND THE CIRCULAR NO. 01/2008/TT-BKHCN, OF FEBRUARY 25, 2008, BEING AMENDED AND SUPPLEMENTED BY THE CIRCULAR NO. 04/2009/TT-BKHCN, OF MARCH 27, 2009

Liên kết/Tải về

Phụ lục

4

· Circular No: 16/2016/TT-BKHCN dated June 30, 2016 on amendment and supplement of some articles of Circular No. 01/2007/TT-BKHCN dated February 14, 2008 guiding the implementation of the Government Decree No. 103/2006/ ND-CP of September 22, 2006 detailing and guiding the implementation of a number of articles on industrial property of the Intellectual Property Laws, which have been amended and supplemented by Circular No. 13/2010/TT-BKHCN dated July 30, 2010, Circular No. 18/2011/TT-BKHCN dated July 22, 2011 and Circular No. 05/2013/TT-BKHCN dated February 20, 2013.

Link/ download

Phụ lục

4a Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 29/12/2017 xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN qua 04 lần sửa đổi, bổ sung Liên kết/Tải về
5 CIRCULAR No. 01/2008/TT-BKHCN dated February 25, 2008 ON GUIDING GRANT AND REVOCATION OF INDUSTRIAL PROPERTY ASSESSOR CARD AND CERTIFICATE OF ORGANIZATIONS ELIGIBLE TO OPERATE IN INDUSTRIAL PROPERTY ASSESSMENT  Liên kết/Tải về
6 CIRCULAR No. 04/2009/TT-BKHCN dated March 27, 2009 AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CIRCULAR NO. 01/2008/TT-BKHCN, OF FEBRUARY 25, 2008 GUIDING GRANT AND REVOCATION OF INDUSTRIAL PROPERTY ASSESSOR CARD AND CERTIFICATE OF ORGANIZATION ELIGIBLE TO OPERATE IN INDUSTRIAL PROPERTY ASSESSMENT

Liên kết/Tải về

Phụ lục

7 ·  Circular No. 11/2015/TT-BKHCN dated June 26, 2015 on DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 99/2013/ND-CP OF AUGUST 29, 2013, ON SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY  Link/ download
8 ·  Circular No. 263/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 on THE RATE, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF INDUSTRIAL PROPERTY FEES AND CHARGES Link/ download
9 CIRCULAR No. 16/2013/TT-BNNPTNT dated February 28th 2013 ON THE PROTECTION OF PLANT VARIETY RIGHTS Liên kết/Tải về
10 CIRCULAR No. 41/2009/TT-BNNPTNN dated July 9, 2009 ON MANAGEMENT AND USE OF SPECIMENS OF PLANT VARIETIES

Liên kết/Tải về

Phụ lục

11 · Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Liên kết/Tải về
12 CIRCULAR No. 211/2016/TT-BTC dated November 10, 2016 ON PROVIDING FOR THE FEES FOR PROCESSING APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS, THE COLLECTION, TRANSFER AND MANAGEMENT THEREOF Liên kết/Tải về
13 CIRCULAR No. 15/2012/TT-BVHTTDL dated December 13th 2012 ON GUIDING THE VERIFICATION OF COPYRIGHTS AND RELEVANT RIGHTS

Liên kết/Tải về

Phụ lục

14 JOINT CIRCULAR No. 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL dated June 19, 2012 ON STIPULATING DUTY OF ENTERPRISES PROVIDING INTERMEDIARY SERVICE IN PROTECTION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE INTERNET AND TELECOMMUNICATION NETWORKS ENVIRONMENT Liên kết/Tải về
15 CIRCULAR No. 08/2016/TT-BVHTTDL dated July 02, 2016 ON PROMULGATING REGISTRATION FORMS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Liên kết/Tải về

Phụ lục

16 . Circular No. 05/2013/TT-BKHCN dated February 20th 2013 on AMENDING THE CIRCULAR NO. 01/2007/TT-BKHCN DATED FEBRUARY 14TH 2007, GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 103/2006/ND-CP, ELABORATING A NUMBER OF ARTICLES OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW APPLICABLE TO INDUSTRIAL PROPERTY, AMENDED IN THE CIRCULAR NO. 13/2010/TT-BKHCN DATED JULY 30TH 2010 AND THE CIRCULAR NO. 18/2011/TT-BKHCN DATED JULY 22ND 2011 Link/ download
17 . Circular No.: 31/2020/TT-BTC dated May 04, 2020 on AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 263/2016/TT-BTC DATED NOVEMBER 14, 2016 OF MINISTER OF FINANCE PRESCRIBING RATES,  COLLECTION, MANAGEMENT AND USE OF INDUSTRIAL PROPERTY FEES AND CHARGES Link/ download
18 . Circular No. 45/2020/TT-BTC dated May 26, 2020 on RATES OF FEES FOR REGISTRATION (CERTIFICATION) OF USE OF FOREIGN BARCODES AND RATES OF INDUSTRIAL PROPERTY CHARGES Link/ download
B OTHER CIRCULARS RELATED TO IP LAWS  
1 CIRCULAR No 13/2015/TT-BTC dated January 30, 2015 ON DEFINING INSPECTION, SUPERVISION, TEMPORARY SUSPENSION OF CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPORTED AND IMPORTED GOODS THAT ARE SUBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; CONTROL OF COUNTERFEIT GOODS AND GOODS INFRINGING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Liên kết/Tải về

Phụ lục

2 · JOINT CIRCULAR No.: 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHDT April 05, 2016 ON DETAILING AND GUIDING MEASURES AGAISNT CORPORATE NAMES THAT INFRINGE INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS Link/ download
3 JOINT CIRCULAR No. 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN dated June 8, 2016 ON GUIDING THE ORDER AND PROCEDURES FOR CHANGING AND REVOKING DOMAIN NAMES INFRINGING UPON THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Liên kết/Tải về
4 JOINT CIRCULAR No. 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP dated April 3, 2008 ON GUIDING THE APPLICATION OF A NUMBER OF LEGAL PROVISIONS TO THE SETTLEMENT OF DISPUTES OVER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AT PEOPLES COURTS  Liên kết/Tải về
5 JOINT CIRCULAR No. 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP dated  February 29, 2008 ON GUIDING THE EXAMINATION OF PENAL LIABILITY FOR ACTS OF INFRINGING UPON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  Liên kết/Tải về
6 · Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ Liên kết/Tải v


Tin mới nhất