Th 3, 29/03/2022 | 18:12 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản gia hạn triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế đến năm 2025

Cục Sở hữu trí tuệ (IP Việt Nam) và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) tiếp tục triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn 3 trong thời gian 03 năm (từ 01/4/2022 - 31/3/2025) sau khi đã hoàn thành triển khai thử nghiệm Chương trình PPH giai đoạn 2 (01/4/2019 – 31/3/2022).

Trong thời gian triển khai thử nghiệm Chương trình PPH giai đoạn 3:

- Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận mỗi năm 200 yêu cầu PPH/năm đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ JPO (trước đó đã nộp vào JPO) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt). 

Mẫu đơn yêu cầu PPH nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ.

- Ngược lại, JPO cũng tiếp nhận 200 yêu cầu PPH/năm đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ Cục Sở hữu trí tuệ (trước đó đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt).

Mẫu đơn yêu cầu PPH nộp vào JPO.

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để người nộp đơn quan tâm nộp yêu cầu PPH tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại JPO theo quy định. 


                                                                                       Cục Sở hữu trí tuệ