Th 3, 04/08/2015 | 10:19 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông thời hạn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư

Thông báo thời hạn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN sẽ kết thúc vào ngày 12/8/2015...

Ngày 26/6/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn số 2239/BKHCN-SHTT đề nghị một số cơ quan, tổ chức, trong đó có các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ xây dựng văn bản, Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo thời hạn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư nêu trên sẽ kết thúc vào ngày 12/8/2015.
Toàn văn Thông báo số 7063/SHTT-PCCS ngày 03/8/2015 có thể tải về tại đây.
Phòng Pháp chế và Chính sách