Th 3, 27/04/2010 | 18:34 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2010

Thực hiện Công văn số 877/BKHCN-TCCB, ngày 21/4/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Kế hoach tuyển dụng công chức, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2010 ...