Th 4, 28/12/2016 | 16:56 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đề nghị các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN báo cáo thực trạng hoạt động đại diện SHCN

Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN gửi Báo cáo thực trạng hoạt động đại diện SHCN trước ngày 25/01/2017.

Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành công văn số 10968/SHTT-QLST ngày 27/12/2016 gửi các Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp về việc thực hiện các quy định pháp luật và báo cáo thực trạng hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp năm 2016. Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN gửi Báo cáo thực trạng hoạt động đại diện SHCN trước ngày 25/01/2017.
Toàn văn công văn số 10968/SHTT-QLST ngày 27/12/2016 có thể tải về tại đây.
Mẫu báo cáo về thực trạng hoạt động đại diện SHCN có thể tải về tại đây.
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo