Th 4, 21/12/2016 | 11:56 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đề nghị các Sở KH&CN báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2016

Để phục vụ thống kê hoạt động hằng năm, Cục SHTT đề nghị các Sở KH&CN gửi báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về SHTT năm 2016 trước ngày 25/01/2017...

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thống kê hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hàng năm của các địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 10684/SHTT-QLST ngày 20/12/2016 được đăng tải tại đây. Kính đề nghị Quý Sở gửi Báo cáo về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 25/01/2017.

Trân trọng cảm ơn./.

 
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo