Th 2, 07/03/2011 | 17:29 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản triển khai Chương trình 68

Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình 68...

Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015; Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015. Dự thảo các văn bản có thể tải về theo đường dẫn sau:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Trung-cau-van-ban/-/564D0D059E6A49B7B9DA5DB91A49C8AF?ReturnUrl=/Desktop.aspx/Trung-cau-van-ban/