Th 6, 10/07/2015 | 11:36 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN...

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN (“Dự thảo Thông tư”). Dự thảo này được xây dựng trên cơ sở hoàn thiện Dự thảo tháng 7/2011 đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức (Công văn số 2762/BKHCN-SHTT ngày 7/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ) trong đó bổ sung một số nội dung sửa đổi liên quan đến khiếu nại và thủ tục giải quyết khiếu nại.

Để hoàn thiện nội dung của Dự thảo Thông tư trước khi ký ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý Cơ quan/Tổ chức đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với nội dung của Dự thảo Thông tư (xin vui lòng gửi thêm bản điện tử). Mọi ý kiến đóng góp của quý Cơ quan/Tổ chức xin gửi về địa chỉ:

Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; hoặc gửi vào địa chỉ email: phapche.chinhsach@noip.gov.vn

Trân trọng cảm ơn vì sự hợp tác của quý Cơ quan/Tổ chức./.

Văn bản đính kèm:

- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

- Tờ trình Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

Phòng Pháp chế và Chính sách