Th 6, 05/04/2024 | 14:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/03/2024.

Liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH (gọi tắt là yêu cầu PPH) giữa Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) và Cơ quan sáng chế Nhật Bản, Cục SHTT xin thông báo:

Đến hết ngày 31/03/2024, Cục SHTT đã tiếp nhận 55 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/03/2024 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục SHTT và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.

Như vậy, tổng số yêu cầu PPH được tiếp nhận tại Cục SHTT từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/03/2024 là 127 yêu cầu.

Cục SHTT thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Phòng Đăng ký