Th 2, 16/01/2023 | 15:07 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thống nhất sử dụng tên các đơn vị và các chức danh trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh

Thời gian qua, việc dịch và sử dụng tên các đơn vị và các chức danh tiếng Anh của Cục Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các chức danh từ cấp Phòng trở xuống, chưa được chuẩn hóa. Điều này dẫn đến tình trạng sử dụng lộn xộn, không thống nhất, đôi khi gây khó hiểu và nhầm lẫn cho các đối nước ngoài trong quá trình giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở đó, căn cứ theo Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 03/SHTT-HTQT ngày 03/01/2022 thống nhất sử dụng tên các đơn vị và các chức danh trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị:

- Văn phòng Cục: General Administration Office;

- Phòng: Division;

- Trung tâm: Center/ Centre;

- Văn phòng đại diện: Branch Office;

- Phòng thuộc Trung tâm: Section.

2. Các chức danh:

- Cục trưởng: Director General;

- Phó Cục trưởng: Deputy Director General;

- Chánh Văn phòng Cục: Chief of the General Administration Office;

- Phó Chánh Văn phòng Cục: Deputy Chief of the General Administration Office;

- Trưởng phòng/Trưởng Văn phòng đại diện/Giám đốc Trung tâm: Director;

- Phó Trưởng phòng/Phó Trưởng Văn phòng đại diện/Phó Giám đốc Trung tâm: Deputy Director;

- Phó Trưởng phòng phụ trách/Phó Trưởng Văn phòng phụ trách/Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách: Deputy Director in charge;

- Trưởng phòng thuộc Trung tâm: Head of Section;

- Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm: Deputy Head of Section;

- Chuyên viên (bao gồm cả công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng giữ ngạch chuyên viên): Official;

- Chuyên viên chính: Principal Official;

- Chuyên viên cao cấp: Senior Official;

- Thẩm định viên: Examiner;

- Thẩm định viên 1: Junior Examiner;

- Thẩm định viên 2: Primary Examiner;

- Nhân viên, cán sự và các vị trí công việc tương đương khác: Staff.

Toàn văn Công văn số 03/SHTT-HTQT ngày 03/01/2022 xem tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo./.