Th 4, 22/02/2023 | 16:06 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc dừng thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua dịch vụ bưu chính

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 784/TB-SHTT ngày 21/02/2023 về việc chấm dứt thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Ngày 22/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Mục 1 Điều 3 của Thông tư nêu trên chỉ quy định các hình thức nộp phí, lệ phí sau:

a) Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng.

b) Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

c) Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

 d) Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt, cho tổ chức thu phí, lệ phí.

Đồng thời, Mục 70 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã bãi bỏ Khoản 2 Điều 5 và cụm từ “Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng tiền mặt hoặc qua dịch vụ bưu chính cho tổ chức thu phí, lệ phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí, lệ phí” tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Như vậy, Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bãi bỏ việc thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua dịch vụ bưu chính, do đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chấm dứt thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua dịch vụ bưu chính kể từ ngày 22/12/2022 (ngày Thông tư số 74/2022/TT-BTC có hiệu lực). Các trường hợp nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua dịch vụ bưu chính trước ngày ký Thông báo này sẽ được chấp nhận để xử lý đơn sở hữu công nghiệp tương ứng với những khoản phí, lệ phí đã nộp.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Cục Sở hữu trí tuệ