Th 4, 18/10/2023 | 10:03 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ điều chỉnh mốc thời gian lấy dữ liệu phục vụ công bố thông tin trên Công báo sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 1038/QĐ-SHTT ngày 16/10/2023 về việc điều chỉnh mốc thời gian lấy dữ liệu phục vụ công bố thông tin trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Từ ngày 01/01/2024, mốc thời gian lấy dữ liệu phục vụ công bố thông tin trên Công báo sở hữu công nghiệp được áp dụng như sau: Các quyết định, thông báo (thuộc trường hợp cần phải công bố thông tin) được ban hành trong từng tháng (từ ngày 01 đến cuối tháng) sẽ được công bố thông tin trong số Công báo sở hữu công nghiệp của tháng tiếp theo.

Điều khoản chuyển tiếp: Các quyết định, thông báo được ban hành từ ngày 25/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023 được công bố thông tin trên Công báo sở hữu công nghiệp tháng 01/2024.

Toàn văn Quyết định số 1038/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ