Th 3, 27/02/2024 | 13:19 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 26/02/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 166/QĐ-BKHCN Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 26/02/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 166/QĐ-BKHCN Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ. Với Điều lệ mới được ban hành, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ triển khai thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới nhằm tiếp tục hoàn thành tốt chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả trong hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Một số nhiệm vụ, quyền hạn mới quan trọng sẽ được Cục triển khai trong thời gian tới đây như: thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp; thực hiện các hoạt động quản lý và phát triển mạng lưới tư vấn viên về sở hữu trí tuệ, v.v.

Theo Điều lệ mới, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục có những thay đổi về cơ cấu tổ chức theo hướng tuân thủ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; có sự tách bạch rõ ràng hoạt động quản lý nhà nước và sự nghiệp, giữa các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy tiến độ, chất lượng các hoạt động sự nghiệp của Cục; đảm bảo bộ máy tinh gọn, vận hành trơn tru, quy trình xử lý công việc gọn nhẹ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2024.

Toàn văn nội dung Quyết định số 166/QĐ-BKHCN có thể xem tại đây.

 

 

Cục Sở hữu trí tuệ