Th 5, 14/07/2022 | 10:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ - Những chặng đường phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Ðảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ gắn liền với quá trình phát triển của lịch sử Ðảng và cùng với quá trình phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ.

Từ khi thành lập, Đảng bộ Cục đã trải qua các giai đoạn lịch sử, những mốc son quan trọng:

  • Vào thời điểm thành lập năm 1982, tại Cục Sáng chế đã có tổ chức cơ sở Đảng lâm thời ra đời là Chi bộ Sáng chế. Chi bộ Sáng chế là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và ban đầu có 6 đảng viên.
  • Trong giai đoạn từ năm 1982 đến năm 1993:  Chi bộ Sáng chế tổ chức đại hội hằng năm. Trong đó từ năm 1982 đến 1988 cấp ủy viên có 3 đồng chí, từ năm 1989 cấp ủy có 5 đồng chí và lần đầu tiên, duy nhất đến nay có Bí thư cấp ủy là nữ. Một số mốc lịch sử về ngày Đại hội Chi bộ: 12-02-1988; 07-3-1989; 23-01-1990; 08-8-1991; 30-3-1992; 26-3-1993.
  •  Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997: Năm 1993, Cục Sáng chế đổi tên nên cũng đổi tên thành Chi bộ Sở hữu công nghiệp. Trong giai đoạn này, cấp ủy chi bộ có 3 đồng chí. Mốc lịch sử về ngày Đại hội Chi bộ: 18-6-1994; 31-3-1995; 20-4-1996.
  •  Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2003: Năm 1997, Chi bộ Cục Sở hữu công nghiệp trở thành Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường với nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Trong giai đoạn này, cấp ủy chi bộ có 3 đồng chí. Mốc lịch sử về ngày Đại hội Chi bộ: 25-3-1997; 12-7-1999; 02-11-2001.
  •  Giai đoạn tử năm 2003 đến nay:

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-TV ngày 03-7-2003 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ. Vào thời điểm thành lập toàn Đảng bộ có 33 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ. Cũng theo Quyết định nói trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cục lâm thời gồm các đồng chí nguyên là cấp ủy Chi bộ Cục Sở hữu công nghiệp được Đại hội Chi bộ bầu ngày 02-11-2001. Ngay sau khi được tổ chức lại, Đảng ủy Cục đã tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp, từng bước xây dựng công tác đảng và hoạt động dần đi vào nền nếp.

Cho đến nay, Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ đã 5 lần tổ chức Đại hội: Lần thứ nhất ngày 16-8-2004, có 34 đảng viên thuộc 4 Chi bộ; Lần thứ hai ngày 30-11-2006, có 41 đảng viên thuộc 4 Chi bộ; Lần thứ ba ngày 05-7-2010, có 49 đảng viên thuộc 4 Chi bộ; Lần thứ tư ngày 15-8-2015, có 65 đảng viên thuộc 4 Chi bộ; Lần thứ năm ngày 09-7-2020, có 98 đảng viên thuộc 9 Chi bộ. Trong quá trình hoạt động, Ban chấp hành Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ có bổ sung nhân sự giữ chức danh Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, Đảng ủy Cục cũng có Ủy ban Kiểm tra giúp tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó từ nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục có 5 đồng chí.

Trong quá trình phát triển, kể từ sau Đại hội lần thứ tư, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn. Các cấp ủy Chi bộ đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên. Đảng ủy Cục đã có những chương trình, kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm, trọng điểm, ban hành các nghị quyết chuyên đề, kết luận đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của đơn vị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong đảng viên và quần chúng.

Từ phương thức chỉ đạo quyết liệt, cách làm sáng tạo, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, hoạt động của Đảng bộ Cục đã mang lại những kết quả tích cực. Thông qua đó, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Sở hữu trí tuệ.

Qua 40 năm hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn về mô hình tổ chức, quan hệ công tác, hoạt động của Đảng ủy Cục và các Chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến rõ nét, đi dần vào nền nếp, chất lượng các mặt công tác từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được xác định rõ hơn, công tác phối hợp hiệu quả hơn; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả; đáp ứng ngày càng tốt hơn tình hình và nhiệm vụ. Từ một cơ sở đảng được thành lập trong thời điểm khó khăn, đến nay, Đảng bộ Cục có 9 chi bộ trực thuộc với gần 120 đảng viên sinh hoạt.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ cùng với chỉ đạo thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng được tặng Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước… Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động sáng tạo của toàn thể đảng viên của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

      

Đảng bộ Cục sở hữu trí tuệ tại Phủ Chủ tịch năm 2018

 

Đại hội Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ năm 2020

 

Chi bộ Sáng chế  thăm Bảo tàng Quân khu 3, Hải Phòng

 

Chi bộ Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý thăm di tích Bạch Đằng

 

 

Chi bộ Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế tại triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”, Hà Nội

 

 

 

Chi bộ Pháp chế, Đăng ký, Sau cấp Văn bằng, Chi bộ Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Chi bộ Thực thi và Giải quyết khiếu nại thăm khu di tích Pác Bó, Cao Bằng

 

Chi bộ Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn tổ chức kết nạp đảng viên mới

 

Chi bộ Kiểu dáng công nghiệp tại đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ